Comment compter de 1 à 20 en langue Ngiemboon (orthographe)

1 = mmɔ́’ɔ
2 = mbʉ́a
3 = ntá
4 = lekùa
5 = ntʉ̂a
6 = ntɔgɔ́
7 = sɔɔn mbʉ́a
8 = lefɔ̌ɔn
9 = lepfwɔ’ɔ́
10 = legém
11 = ntsɔ̀b wémɔ’ɔ́ né legém
12 = ntsɔ̀b pʉ́a né legém
13 = ntsɔ̀b tá né legém
14 = ntsɔ̀b lekùa né legém
15 = ntsɔ̀b tʉ̂a né legém
16 = ntsɔ̀b ntɔgɔ́ né legém
17 = ntsɔ̀b sɔɔn mbʉá né legém
18 = ntsɔ̀b lefɔ̌ɔn né legém
19 = ntsɔ̀b lefwɔ’ɔ́ né legém
20 = móm mbʉ́a